Eğitim Hizmetlerimiz

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİ

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında tebliğ kapsamında, yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

TMGD Olmak İçin Gereklilikler

Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olan kişiler Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına müracaat ederler.

ADR Mevzuatı kapsamında 64 saatlik eğitim alarak TMGD Sınavına girmeye hak kazanırlar.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavlara katılarak akredite olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları olarak hizmet vermeye yetkilendirilirler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ayrıca diğer taşıma modları kapsamında da eğitimler alarak akredite olabilirler.

IMDG Code (Denizyolu) ve RID (Demiryolu) kapsamında 24’er saatlik eğitimler alarak aynı şekilde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavlara katılarak akredite olabilirler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları belge geçerlilik süreleri 5 yıl geçerlidir. Bu süre içerisinde TMGD’ler sertifika yenileme sınavına girebilmeleri için, bilgilerin tazelenmesi ve ADR/RID/IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile ulusal mevzuatın takibi amacıyla, iki yıldan az olmayan aralıklarla beş yıl içerisinde en az iki sefer tazeleme eğitimine katılmak zorundadırlar.

TMGD Eğitim Saatleri

Sözleşme Adı Sözleşme Açıklama Ders Saati
ADR Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 64 Saat
RID Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik 24 Saat
IMDG CODE Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kod 24 Saat

NOT: ADR eğitimine katılarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar ilave olarak RID ve IMDG Code eğitimlerine katılarak sınava girebilirler.

TMGD Sınavı 2018 Yılı Takvimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında TMGD olmak isteyen adaylar için  2018 yılı Sınav Takvimi yayımlanmıştır.

SINAV TARİHİ BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ EĞİTİM TAMAMLAMA TARİHİ
29 Nisan 2018 30 Mart 2018 27 Mart 2018
14 Temmuz 2018 13 Haziran 2018 11 Haziran 2018
1 Aralık 2018 2 Kasım 2018 30 Ekim 2018

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görev ve Sorumlulukları

TMGD’ler danışmanlık hizmeti verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır. TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye karşı sorumludur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 23. Madde 2. Fıkra gereğince aşağıdaki görev ve sorumlulukları üstlenir.

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

m) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

n) Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu

durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak;

paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.

RID PERSONEL EĞİTİMLERİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından RID Sözleşmesi 1.3 referansında verilmesi gerekli eğitimler akredite edilmiş eğitim kuruluşları tarafından verilmektedir.

Tehlikeli madde taşımacılığında görev alan kişilere verilecek eğitimler,  yaptığı işe ve sorumluluğuna uygun olarak,  Genel Farkındalık Eğitimleri, Göreve Özgü Eğitimler ve Güvenlik Eğitimi olmak üzere üç farklı şekilde olmalıdır.

Tehlikeli Maddelerin demiryoluyla taşınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelerde olabilecek değişiklikleri kapsayacak şekilde, düzenli olarak çalışanlara iki (2) yılda bir yenileme eğitimleri verilmelidir.

Kimler RID Eğitimleri Almalıdır?

Kategori Kategori Tanımı Personel/Çalışanlar
1 Tehlikeli maddelerin taşınmasında doğrudan görev alan personel Makinist ve tren teşkil personeli veya eşdeğeri personel
2 Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan vagonların teknik kontrolünde görev alan personel Demiryolu çeken ve çekilen araç  teknisyenleri veya eşdeğeri personel
3 Trafik ve manevra hizmetlerini düzenleyen personel ile Demiryolu altyapı işletmecisi yönetici  personeli Trafik kontrolörü, hareket memuru, kontrol merkezinde çalışanlar veya eşdeğeri personel

RID 1.3 Personel Eğitim Kapsamı

No Eğitim Adı Eğitim Süresi Eğitim Açıklaması
1 Genel Farkındalık Eğitimi 8 Saat Genel farkındalık eğitimi, tehlikeli madde taşımacılığı hükümlerine/şartlarına ilişkin genel bilgiler ve ilgili mevzuata ilişkin bilgileri kapsar.
2 Güvenlik (Emniyet) Eğitimi 8 Saat Tehlikeli maddelerin taşınmasında, yükleme ve boşaltılmasında görev alacak tüm personele verilen eğitimdir. Tehlikeli maddelerin yükletilmesi, boşaltılması, aktarılması, depolanması ve taşınması sırasında bir kazaya maruz kalma veya sakatlanma riski, tehlikeli maddelerin neden olabileceği tehlike ve zararları konusunda çalışanlar eğitilmelidir.

Eğitimin amacı, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde elleçlenmesi ve acil müdahale prosedürleri hakkında çalışanları bilinçlendirmektir

3 Göreve Özgü Eğitim 24 Saat Göreve özgü eğitimde, çalışanların doğrudan görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak, tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki Yönetmelikler ve ilgili mevzuattaki düzenlemelerin içeriklerini kapsar. Çok modlu taşımacılığa konu tehlikeli madde taşımacılığında çalışanlar, diğer modlardaki düzenlemelerin içerikleri hakkında da bilgi sahibi olmalıdırlar. Göreve Özgü eğitim; temel eğitim ve uzmanlık eğitimi şeklinde olmalıdır.
1. Temel Eğitim
2. Uzmanlık Eğitim
3.1 Temel Eğitim 8 Saat Tüm çalışanlar öncellikle tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tehlike ikaz etiketleri/levhalar, turuncu plakaların anlamları ile tehlikeli bir durum ortaya çıktığında haber verme prosedürleri konusunda eğitim almalıdır.
3.2 Uzmanlık Eğitimi 16 Saat Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla doğrudan ilgili personel, temel eğitime ek olarak görevlerine uygun özel eğitim almalıdır. Uzmanlık eğitimleri, Göreve özgü eğitimin bir parçası olarak, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 3 gruba ayrılan personele/çalışanlara verilmelidir.

IMDG GÖREVE ÖZGÜ EĞİTİMLER

Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınması hakkında yönetmelik ve IMDG Kod kapsamında denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunulan liman ve kara tesislerinde görev alan kişilere verilecek eğitimleri kapsar.

Eğitimler dört ana başlık şeklinde düzenlenmelidir.

 1. Genel Farkındalık Eğitimi
 2. Göreve Yönelik Eğitim
 3. Emniyet Eğitimi
 4. Yenileme Eğitimi

Genel Farkındalık Eğitimi:Deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, yük taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, ayrıştırma, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanıma ve mevcut acil müdahale belgelerinin tanımlanmasını içerir

Göreve Yönelik Eğitim:IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kişilerin icra ettiği göreve ilişkin detaylandırılmış eğitimi içerir

Emniyet Eğitimi:Kişilerin görevlerini icra ederken tehlikeli madde kaynaklı risklere ve bir sızıntı olması durumunda yapması gereken iş ve işlemlere yönelik alacağı eğitimleri içerir.

Yenileme Eğitimi:IMDG Kodda yapılan değişiklikler ile genel bilgilendirmeyi içerir.

Kimler IMDG Eğitimi Almalıdır?

 • Tehlikeli yükleri sınıflandıran ve Uygun Taşıma Adlarının belirlenmesinde görev alanlar,
 • Tehlikeli yükleri paketleyenler,
 • Tehlikeli yükleri etiketleyen ve işaretleyenler,
 • Tehlikeli yükleri konteyner ve benzeri taşıma ünitelerine yükleyen boşaltanlar,
 • Tehlikeli yükler için taşıma dokümanlarını hazırlayanlar,
 • Tehlikeli yükleri taşınmak üzere taşıyıcıya teslim edenler,
 • Tehlikeli yükleri taşınmak üzere teslim alanlar,
 • Tehlikeli yüklerin taşınması sırasında elleçleyenler,
 • Tehlikeli yüklerin yükleme, tahliye ve istif planlarını yapanlar,
 • Tehlikeli yükleri gemilere yükleyen ve tahliye edenler,
 • Tehlikeli yükleri taşıyanlar,
 • Tehlikeli yüklerin mevzuata göre taşınıp taşınmadığını kontrol eden ve uygulattıranlar
 • Uygun idari birimlerce tehlikeli yüklerin taşınmasında herhangi bir şekilde görevlendirilmiş tüm birimler.

TMGD SAHA UYGULAMA EĞİTİMLERİ (ADR / IMDG CODE / RID)

Eğitimin Amacı; TMGD Eğitimi almış  ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen katılımcılar için Tehlikeli Maddelerin Kara, Deniz ve Demiryolu uygulamalarına yönelik gereklilikleri aktarmak ve yapacağı çalışmalarda kalite standardını da göz önünde bulundurarak hizmet vermeye yöneltmek

Uygulama Eğitim İçeriği

tmgd uygulama egitim icerigi