TMGD Danışmanlık Hizmetlerimiz

ADR

adrUluslararası anlaşmalar ile taraf olduğumuz ADR Konvansiyonu ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin istihdam etmesi ya da hizmet alması gereken danışmanlık hizmetidir.

Türkiye 22 Mart 2010 tarihinde 46. Üye olarak Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (yani ADR Anlaşmasına) taraf olmuştur. ADR konvansiyonuna paralel olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınma süreçlerine ilişkin birçok yeni yükümlülük getirmiştir.

Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

22 Mayıs 2014 tarihli “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” uyarınca bir takvim yılı içerisinde net 50 (elli) ton üstü miktarlarda tehlikeli maddeyi gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, boşaltan ve 50 (elli) ton ve üzeri taşıma kapasitesi bulunan taşımacılar ile Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler ve Nesneler, Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler ve Sınıf 7 Radyoaktif Malzemeler ile miktar sınırını olmaksızın çalışan işletmelerin bünyelerinde en az 1(bir) tane Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurması zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapsamda sizlere yetkin saha tecrübesi olan ekibimiz sayesinde sunacağımız danışmanlık hizmetleri, tehlikeli maddelerin geçerli Karayolu (ADR), Demiryolu (RID), Denizyolu (IMDG) aracılığı ile taşınması ve ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara tam uyumu destekler niteliktedir.

Bu hizmet çerçevesinde, çözüm ortağı olduğumuz şirketlerde aşağıda tanımlanan adımlar ile proje yönetim sistematiği profesyonelliğinde yönetilmektedir.

 • Mevcut Durum Analizleri (GAP-Risk-Maliyet)
 • Uygulama Süreçleri (Dokümantasyon-Tedarik Zinciri)
 • Standartlaşma ve Denetim
 • Tüm süreçlerin düzenli raporlama ve KPI Yönetim Sistemi Takibi

IMDG

imdgIMDG Code; Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod olarak ifade edilmektedir.

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi alan işletmelerin Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmekle yükümlülüğü 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlamıştır.

IMDG Code Genel Yükümlülükler

 • Eğitim
 • Denetim ve Kontroller
 • Tip Onayı ve Testler
 • İstatistik
 • Muafiyetler ve Uzatmalar
 • Sınıflandırma
 • Terminallerde Dolaşımı ve Depolanması
 • Taşıma Araçları ile Taşıma ve İstif Şartları
 • Ambalajlama, Paketleme, Etiketleme
 • İhlaller İçin Yaptırımlar
 • Tehlikeli Yükler İçin Raporlama
 • Tehlikeli Yüklerin Taşımacılığında Güzergah
 • İlgili Kuruluşlarda Tehlikeli Yükler İçin Sorumlu Kişi
 • Acil Durum Müdahale ve İlk Yardım

 

IMDG Code Eğitim Kapsamı

Kısım Kısım Açıklama
Kısım 1 GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR VE EĞİTİM
Kısım 2 SINIFLANDIRMA
Kısım 3 TEHLİKELİ MADDELER LİSTESİ, ÖZEL HÜKÜMLER VE MUAFİYETLER
Kısım 4 PAKETLEME VE TANK HÜKÜMLERİ
Kısım 5 GÖNDERİM PROSEDÜRLERİ
Kısım 6 AMBALAJLARIN, ARA DÖKME YÜK KONTEYNERLERİNİN (IBC’LER), BÜYÜK AMBALAJLARIN, TAŞINABİLİR TANKLARIN, ÇOK ELEMENTLİ GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC’LER) VE KARAYOLU TANKER ARAÇLARININ İNŞASI VE TEST EDİLMESİ
Kısım 7 NAKLİYE OPERASYONLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

RID

rıdTehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınması hakkında yönetmelik kapsamında uluslararası sözleşmeler ile taraf olduğumuz RID Sözleşmesi, Demiryollarında Tehlikeli Maddelerin taşınması sürecinde faaliyet gösteren işletmelerin uyması gereken kuralları ifade eder.

Mevzuatın uluslararası gelişimi aşağıdaki gibidir.

OTIF & COTIF

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetler arası Örgütü (OTIF), 09 Mayıs 1980’de imzalanan ve 01 Mayıs 1985’de yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımacılığı Sözleşmesi (COTIF) ile kurulmuştur.

OTIF’in temel amacı, taraf ülkeler arasında uluslararası mal, yolcu ve bagaj taşımacılığına yönelik tek tip bir hukuk sistemi yaratmak ve bu sistemi oluşturmaya yönelik çalışmaları yapmaktır.

RID kuralları COTIF (Demiryoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Sözleşme) anlaşmasının C ekinin teknik ekidir.

RID sözleşmesi her iki senede bir güncellenir. Yeni kurallar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aylık geçiş süreci uygulanır bu geçiş sürecinde bir önceki RID kurallarının geçerliliği söz konusudur. (RID 2015 -> RID 2017)

Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, paketleyenleri, dolduranları, boşaltanları, demiryolu alt yapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmekle ya da TMGDK Yetki Belgesine sahip Yetkili Kuruluşlardan hizmet almakla yükümlüdür.

RID Mevzuatı Kapsamı

Kısım İçerik
Kısım 1 Genel Şartlar
Kısım 2 Sınıflandırma
Kısım 3 Tehlikeli Malların Listesi, Özel Hüküm ve İstisnalar
Kısım 4 Ambalajlama ve Tank Hükümleri
Kısım 5 Sevkiyat prosedürleri
Kısım 6 Ambalajlar ve Tank Hükümleri
Kısım 7 Taşıma, Yükleme, Boşaltma ve Elleçleme Koşulları